Мови

 

Умови вступу

Умови вступу

При прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра за освітньою програмою “Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа” конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

  • фахового іспиту
  • вступного іспиту з іноземної мови
  • середнього балу документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ

Для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю необхідною умовою допуску для здачі фахових випробувань є попереднє успішне складання додаткового вступного випробування.

Додаткове вступне випробовування має на меті перевірити базові знання з богослов’я та історії Церкви. Додаткове вступне випробовування проводиться у формі співбесіди. Вступникам можуть ставитися також запитання на основі поданого ними мотиваційного листа.

 

У мотиваційному листі (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4) абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

 

Вступники, які успішно пройшли додаткове вступне випробовування, допускаються до здачі фахового вступного випробовування та іспиту з іноземної мови.

 Фахове випробування передбачає тестування з релігійної культури-релігієзнавства та написання есе на одну з запропонованих тем (виконання тестових завдань – макс. к-ть 40 балів та за написання есе – макс. к-ть 30 балів)

 Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі (макс. к-ть – 20 балів).

 Середній бал додатка до диплома ступенів «бакалавр», «магістр» чи ОКР «спеціаліст» обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у відповідному додатку до диплома, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10 (макс. к-ть – 10 балів).